วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สังสรรค์ส่งท้าย ปี 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 13/2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา รุ่นที่ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมายนักเรียนจำนวน 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา รุ่นที่ 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมายนักเรียนจำนวน 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ว 21/2560

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน Mou

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศสำนักงานเลขานุการคุรุสภา เรื่อง การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.รายละเอียดประกาศ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง) รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 รายละเอียดประกาศรับสมัคร  เอกสารการรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download เอกสาร

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

กศจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 และมีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503 (5)/9181 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เอกสารเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ กศจ.ราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561รายละเอียดประกาศดูได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AVPOC8H5EB3k7VLGHYtf89PwyJQmfQuS/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

การสอบสัมภาษณ์(ภาค ค)ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด

ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กศจ.ราชบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

กศจ.ราชบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Download รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอุบาลราชบุรี สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ระหว่างวันที่  ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอุบาลราชบุรี ภาพชุดที่ ๑๘/๑ ภาพชุดที่ ๑๘/๒ ภาพชุดที่ ๑๘/๓ ภาพชุดที่ ๑๘/๔ ภาพชุดที่ ๑๘/๕ ภาพชุดที่ ๑๙/๑  ภาพชุดที่ ๑๙/๒ ภาพชุดที่ ๑๙/๓ ภาพชุดที่ ๑๙/๔ ภาพชุดที่ ๑๙/๕ ภาพชุดที่ ๑๙/๖ ภาพชุดที่ ๑๙/๗ ภาพชุดที่ ๑๙/๘ ภาพชุดที่ ๑๙/๙ ภาพชุดที่ ๑๙/๑๐ ภาพชุดที่ ๑๙/๑๑
สนามสอบที่ ๒โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ภาพชุดที่ ๑๘/๑  ภาพชุดที่ ๑๘/๒ ภาพชุดที่ ๑๙/๑ ภาพชุดที่ ๑๙/๒

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี”: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย 
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)
กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย  Download เอกสารแบบเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 และ ลงชื่อตอบรับการเข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Download ประกาศรายชื่อ ครูผู้ช่วย 2561  หรือ เอกสาร รายชื่อ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แสงทองของแผ่นดิน | บทเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่10

วันอาสาฬหบูชา

    วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้
        1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
       2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
         3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
         4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศธจ ราชบุรี ทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานต่างๆใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน หลังพิธีทำบุญตักบาตร บุคลาการหน่วยงานต่างๆร่วมกันเสวนาสภากาแฟ เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการรับสมัคร ครูผู้ช่วย1/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

สรุปการรับสมัคร ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดภาค ๔ ชั้น ๕ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

การดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ภาพกิจกรรมชุดที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ วันที่ 1920 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอายตานิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

การดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อทำความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของคณะทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

ศธจ ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไตฮึน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ ยุวกาชาด และจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด อนุเคราะห์สีทาภายในพร้อมอุปกรณ์ทาสี เพื่อใช้สำหรับการทาสีภายในห้องเรียนของโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไตฮึน .ให้สวยงาม ต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีมอบรางวับเชิดชูเกียรติเสมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

กศจ.ราชบุรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Download เอกสาร

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

คณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ(พวงมาลา) ในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้รูปแบบ ราชบุรีโมเดล “RATCHARBURI MODEL” ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดสัมฤทธิผลที่มีคุณภาพสูงสุดตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Download เอกสาร

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการประชุม โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (แนวใหม่) ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กศจ.ราชบุรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

กศจ.ราชบุรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Download เอกสาร

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูฯ พ้นจากราชการ

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายชื่อผู้พ้นจากราชการ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันฯ


แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561** สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ให้กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ตามลำดับชั้น
            Download เอกสาร
                           สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.
                    สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด อื่นๆ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศตามและประเมินผล และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับ นางทวีวรรณ  แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ภาพกิจกรรม

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม


VTR ศธจ.ราชบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“ ๑ ปีปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง “

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ ๑ ปีปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง “ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การปฏิรูปการศึกษาไทยจะสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมแบบนับหนึ่งและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ยั่งยืน ... เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ชื่อผลงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน (Work Based Learning) ผู้จัดทำ นางเพชรรัตน์  นามมั่น หน่วยงาน โรงเรียนตลาดสำรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 Download เอกสาร

เผยแพร่ผลงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมฯ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนตลาดสำรอง นางเพชรรัตน์  นามมั่น โรงเรียนตลาดสำรอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ downloadเอกสาร

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับมอบเครื่องหมาย สงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์

ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรีเข้ารับมอบเครื่องหมาย สงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเสนาเสวนา กองบัญชาการกรมการ ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 6 /2561

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 6 /2561 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ว่าที่ ร้อยเอก  วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดูพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรีในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561