วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2566 จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล 2567

 

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

วันฉัตรมงคล จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความศรัทธา ที่ประชาชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งหล่อหลอมให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าสู่ความรุ่งเรือง