วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานต่างๆใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน หลังพิธีทำบุญตักบาตร บุคลาการหน่วยงานต่างๆร่วมกันเสวนาสภากาแฟ เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรมวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ประชุมการรายผลการเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ 23 เมษายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ราชบุรี ประชุมการรายผลการเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

นิเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้านิเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ กศนตำบลในอำภอบ้านโป่ง จำนวน 15 ตำบล โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ ผอ เสรี วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโป่ง ครู กศน.ตำบล 15 ตำบล ครูอาสาและบุคลากร ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ จนสำเร็จด้วยดี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ประชุม คณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อแนะนำบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและให้แนวทางในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางราชการ  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ระดับภาค รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ระดับภาค รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และตัวแทนหน่วยงานของจังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการศึกษาปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 9.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

สังเคราะ์การจัดทำหลักสูตรและประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมเพื่อสังเคราะ์การจัดทำหลักสูตรและประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ณ หัองประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561

 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


นายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์ และว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสนามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสนามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด ร่วมกับกรมราชองครักษ์ ในวันนี้ ภาพกิจกรรม


รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผอ.กลุ่ม สช.ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สช.เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงเรียนธรรมจารินืวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการศึกษาปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4