วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

กิจกรรมประดับธงชาติไทย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมการประเมินวิสัยทัศน์พนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ครั้งที่ 3/2564

ประชุมการจัดทำแผนที่นำทาง (Road map) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 7/2564

โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี

โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ

โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 42)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี

ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. (กิจกรรมมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564)

ลงพื้นที่การติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 จังหวัดราชบุรี

ประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564