post:

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ต่อนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 : กิจกรรมที่ 1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT) ให้แก่ครูทุกสังกัดในจังหวัดราชบุรี วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมชุดที่ 1  ภาพกิจกรรมชุดที่ 2


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันสันติภาพสากล 2562

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี (ก.ส.จ.รบ.)

การประชุมคณะดำเนินงานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนTO BE NUMBER ONE