post:

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


ว่าที่ ร้อยเอก  วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดูพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรีในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน จังหวัดราชบุรี


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธาน คือ นายเฉลา  พวงมาลัย


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวท์โหลดเอกสาร


โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาพิเศษใคเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ว่าที่ ร้อยเอก  วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 5 กิจกรรมพัฒนาพื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และอาหารกลางวันนักเรียน ที่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน I โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ตชด.และกศน.

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ตชด.และกศน.เพื่อเตรียมรับ การประเมินสถานศึกษา พอเพียง ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม