วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ส่งมอบ โรงเรียนสังกัดเอกชนให้ ศธจ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และครูในสังกัดโรงเรียนเอกชน ได้ส่งมอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ นายประเทือง เกิดทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 4/2560

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายพิธาน พื้นทอง ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ข้อราชการต่างๆของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม
 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ยินดีต้อนรับ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม 

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี2/2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติงาน..โดยท่านได้ให้ความสำคัญ กับวัฒนธรรมในองค์กร " ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จและทำงานอย่างมีความสุข "