วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563


ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช่จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขึ้นบัญชี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1/2563

การคัดเลือกผลงาน รูปแบบ/แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา TFE (Teams For Education)

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID - 19


งานสืบสานวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบัว ณ.วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ศึกษานิเทศก์ ประชุมประจำเดือน 2/2563


โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก ของ กศจ. (กิจกรรม พัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R)