วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมในหัวข้อเรื่องการใช้งบประมาณเหลือจ่าย

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อเรื่องการใช้งบประมาณเหลือจ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ.ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ห้องประชุม 2 ชั้น 5 จังหวัดราชบุรี

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครูผู้ช่วยนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ศธจ ราชบุรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน และคุณครูผู้ดูแลทุน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน และคุณครูผู้ดูแลทุน ได้นำนักเรียนโรงเรียนวัดท่าราบ อำเภอบางแพ และโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.พิธาน พิ้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้เข้าตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 วันที่17 มิถุนายน 2562 เวลา09.00 น. ณ.โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก สร้างกลไกการร่วมมือ บูรณาการบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม และว่าที่เรือตรี ทรงยศ พรานเนื้อ. นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการ. ในตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ติดตามการดำเนินงานตามราโชบายโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง). อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี 

การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education)

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ และนางจงกลนี ห่วงทอง คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ติดตามการดำเนินงานตามราโชบายโรงเรียนวัดดอนทราย

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการ ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนม ในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของจังหวัดราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
         1. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5–6 วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 1-15 คน ส่งใบสมัครที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือ e-mail : slee200902@gmail.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 อนึ่ง โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนละ 500 บาท หากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนด จะแจ้งปิดการรับสมัครที่เว็ปไซด์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี http://rbprovincial.blogspot.com/
         2. จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ส่งรายชื่อนักเรียนตามจำนวนที่ระบุในหนังสือราชการถึงโรงเรียนเป็นไฟล์(word)ตามแบบตอบรับที่e-mail : slee200902@gmail.com ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
         3. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Download เอกสารในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม