วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประชุมรายงานการสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - 19

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี(อกศจ.) ครั้งที่ 4 /2564

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการทดลองเข้าใช้งานระบบ esar”

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 19/2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 18/2564

BEST PRACTICE ของครูผู้สอนโรงเรียนแย้มวิทยาการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 17/2564

ตรวจติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564