วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

“ งานศิลป์เลิศล้ำ สู่ความเป็นผู้นำ ยุค 4.0 ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดในพิธี งานวันวิชาการ โรงเรียนสุริยวงศ์ ปีการศึกษา 2560 งานศิลป์เลิศล้ำ สู่ความเป็นผู้นำ ยุค 4.0 โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรม การแสดงของนักเรียน การนำเสนอผลงานนักเรียนในรูปแบบโครงงาน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา

เมื่อ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม ห้อง 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อ พิจารณา สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพิจารณารายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนเร่งด่วน และการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ลูกจ้างกลุ่มลูกเสือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่เมษายน – กันยายน 2561โดยให้เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 Download เอกสาร


การประชุมคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำหลักสูตร ฯ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การขับเคลื่อนการพัฒนาไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชุรี  เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างทัศนคติผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการ จังหวัดราชบุรีเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาไทยนิยม ยั่งยืน การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ ฟังบรรยายพิเศษ  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายพงศ์โพยม วาศภูติ รวมถึงการทัศนศึกษาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9


วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านทับตะโก

นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผลวงศ์ และคณะศึกษานิเทศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านทับตะโก ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมี  นางสมรักษ์ ศรีอุทารวงศ์ รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา (โรงเรียนบ้านลำพระ)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา (โรงเรียนบ้านลำพระ) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมีนางมาลี หอมอุดม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา (โรงเรียนอนุบาลบ้านคา)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา (โรงเรียนอนุบาลบ้านคา) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมีนางอำไพพรรณ สักลอ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมี นางสาว ฐาปนีย์ ชูสุวรรณ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ


ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมีนางสาวกัลยาณี  อิ่มเอม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน)


นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมี นางสาวศศิญากรณ์ จันเจริญ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ


โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.45 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี  ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ของทีมขับเคลื่อนตำบลสร้อยฟ้าและตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้หลัก "ประชารัฐ" มุ่งเน้นการทำประชาคมและประสานการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมาณผล ประชุม คณะศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง “คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ “ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา

จังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๑ สร้างคนดีให้บ้านเมืองด้วยภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๔ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมที่ ๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 


การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

นางณัฐวิสาข์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยวิชาเอกที่บรรจุ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรีร่วมกับเครือข่ายการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ในจังหวัดราชบุรี ตำรวจ ฝ่ายปกครองออกตรวจจุดเสี่ยงดังนี้ 1) ยอดเขาแก่นจันทน์ 2) อุทยานเขางู 3) รีสอร์ท/ที่พัก/ม่านรูด 3 แห่ง 4) ตลาดโคยกี้ 


100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกิจกรรม “ 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี โดยได้จัดการแข่งขันในหมวดการเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาพกิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเรียงลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  Download 

ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมกันเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสด์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานต่างๆใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน หลังพิธีทำบุญตักบาตร บุคลาการหน่วยงานต่างๆร่วมกันเสวนาสภากาแฟ เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ..สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อหารือและแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 


ประชุมปรึกษาหารือการจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา กศน.ราชบุรี ครั้งที่ 1 /2561

เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 1 /2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อ ปรึกษาหารือการออกนิเทศ สนับสนุนตามนโยบายการตรวจราชการ โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแต่ละอำเภอ ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินงานกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๗๐๐ คน วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น, ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

การประชุมการรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม การรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ มีคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (เขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก จ.ราชบุรี : อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ อ.จอมบึง ) โดยมี ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ (เขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก จ.ราชบุรี : อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ อ.จอมบึง ) งบประมาณ 5,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (เขตพื้นที่ฝั่งตะวันตก จ.ราชบุรี : อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา อ.ปากท่อ อ.จอมบึง ) งบประมาณ 4,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทำการสอบสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์


วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 4 เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบนโยบายการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสพ กันจู นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมของสมุดบัญชีหลักการจ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี    

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ และมัธยมศึกษาปีที่ ได้พูดคุยซักถามและกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียน สังกัดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ


ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่ ว21/2560 ระหว่าง 1-3 ก.พ.2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

การขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย