วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกิจการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ (National Digital Learning Platform) ประจำปี งบประมาณ 2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.อบต. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 18/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ผ่านระบบ วีดีทัศน์ทางไกล (VCS)

การประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ศธจ.ราชบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ประชุมการคัดเลือกรางวัล ครูสดุดี และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประชุมการทำแผนงาน/โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี และโรงเรียนบ้านสระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ