วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทำบุญตักบาตรและร่วมกันเสวนาสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสด์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานต่างๆใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน หลังพิธีทำบุญตักบาตร บุคลาการหน่วยงานต่างๆร่วมกันเสวนาสภากาแฟ เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561

งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 โดย นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผอ.กศน.เมืองราชบุรี ประธาน ปส.กช.และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มาให้กำลังใจและร่วมชมการแสดงหน่วยงานการศึกษาที่จัดการแสดง สถานศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และกศน.จังหวัดราชบุรี การแสดงของโรงเรียนบ้านโป่ง สามัคคีคุณูปถัมภ์

การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์แก่ผู้เข้าฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 16 เมษายน 2561  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการนิเทศการศึกษาแก่ผู้เข้าฝึกประสบการณ์ในการนำประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในกระบวนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา โดยหน่วยฝึกประสบการณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 15 คนวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ติดตามการใช้งบประมาณ ในส่วนของงบลงทุนปกติ ปีงบประมาณ 2561

นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ และให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรีในส่วนของงบลงทุนปกติ ปีงบประมาณ 2561

ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ

นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามแะประเมินผล เป็นผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาราชการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาแะอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี คณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนหนองกบ เข้าอบรม เพื่อนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑ - ๒ ) ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมืองรบุรี จังหวัดราชบุรี โดย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ภาพกิจกรรม

โรงเรียนคุณธรรม ในมูลนิธิยุวสถิรคุณ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในมูลนิธิยุวสถิรคุณตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การสานพลังด้านความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล”

ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ ฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี Download เอกสารวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ


วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่เมษายน กันยายน 2561 เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 13 มีนาคม /561 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา  สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ ภาพกิจกรรม วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดังรายการต่อไปนี้ Download เอกสาร

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ -๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง การสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี รอบที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขนาดเล็ก  ดังนี้  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายโสวัฒน์ เหลาธรรมและโรงเรียนบ้านพุตะเคียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีนายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์  นายสมควร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุตะเคียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการ ภาพกิจกรรม