วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2563

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563

ดร.วินัย ตะปะสา  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานต่อ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมี ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะดำเนินงานการจัดกิจกรรม ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และยุวกาชาด ของสถานศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวน 850 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการ ระดับสนามสอบO-NET ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

"Hokheng School Open House 2020"

"ถนนงาน ลานอาชีพ"

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนวัดขนอน

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ นายพีระ รัตนวิจิตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3  โรงเรียนวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ   เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

การลงพื้นที่ตรวจราชการ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการตรวจราชการ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมการทดลองใช้ เครื่องมือการตรวจราชการฯ

การเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการ

โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมฯ

งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดาชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ่งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๕๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี   ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

นิเทศ และชี้แจง การตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

ประชุมกลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12

ร่วมต้อนรับคณะทำงาน สมศ.โรงเรียนนารีวิทยา

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี