วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่4 /2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อประชุมข้อราชการและสรุปผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานต่างๆ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูคนใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูคนใหม่ โดยมี นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะวิทยากร ให้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาวิชาชีพครู


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม

ประชุมการเตรียมการกรณีมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดราชบุรี

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมการเตรียมการกรณีมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดราชบุรี โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและนำเสนอข้อมูลปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาพกิจกรรมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ว่าที่ ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เวลา 13.00 .วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดหอสมุด อิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ" ของสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เวลา 09.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับสมัคร ทุน เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำและทุนบุตรข้าราชการ

รับสมัคร ทุน เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำและทุนบุตรข้าราชการ
Download เอกสารโครงกา
Download เอกสารใบสมัคร

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อ หารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 4 /2561

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 4 /2561 โดยมีนายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ และในโอกาส นี้ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้แสดงความยินดี กับว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการเข้าดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และตำแหน่ง เลขานุการอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง โดยมี ดร สาคร ช่วยดำรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอจอมบึง ครู กศน.ตำบลและครูอาสา ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการนิเทศ เป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม 


วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 จำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา 4 โรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนตะโกล่าง โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนถ้ำหินและโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนเสลา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนเสลา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ภาพกิจกรรมวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังกวัดราชบุรี เพื่อ หารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม