วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรี โดย นายภิรมย์ สมร่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในรายวิชาเพิ่มเติม

มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.รบ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

งานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในระดับ AA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสเลี้ยงส่งบุคลากร จำนวน 2 ราย

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ งานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี