วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

การประเมิน การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 2565

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของนางฐิติภา สังข์เภา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

งานมหกรรมกีฬาโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

งานกิจกรรมโครงการเดินขึ้นเขาไหว้พระ สักการะพระสี่มุมเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารนิเทศ ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

ประชุมการติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาทด้านการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565