วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมการศึกษาตลอดชีวิตกับความท้าทายใหม่ในยุคดิจิทัล

ประชุมการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

ประชุมการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 และติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดราชบุรี ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสระ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเพื่อเข้ารับการประกวดในระดับภาคต่อไป  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562

ว่าาที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

การแสดงมหรสพสมโภช. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี


ประชุม คณะศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11

คณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ม.ศ.ท ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนฯ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ.โรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนปราสาทรัฐประชากิจ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมและโรงเรียนท่ามะขามวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอก ปฐมวัย  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป        ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 21 ราย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาตม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๘๑

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๘๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๑ คน เป็นเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นคณะวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านพระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นประธานในการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์และโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ จำนวน 60 คน วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น . ณ ห้องประชุมไหมไทย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินอุดหนุน" ของโรงเรียนเอกชนในกำกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น . ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกล่นในรูปแบบที่เหมาะสม กิจกรรมที่ ๓ ประชุมปฏิบัติการ สรุปผลและนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข การขับเคลื่อน โดยมี นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีและนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงาน ศธจ.ราชบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการประชุมปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ.บ้านทิพย์สวนทอง ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พิธีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562


ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อวางแผนและหารือ การจัดการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 ให้ครูข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3


ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะ

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติการประเมินวิทยฐานะ นายจตุรงค์  สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในการรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี


ประชุม ข้าราชการและบุลากร ในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 2562


นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวนการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติ งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 2562 แรงงานจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด ในการนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการด้านแรงงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 


ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน