วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การอบรมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมบันทึกถ้อยคำการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รับฟังการบรรยายทางไกลหัวข้อ “ความเป็นครู” โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564