วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการ การอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสสู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต โดยมีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 31 แห่ง ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบนโยบายขับเคลื่อการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ให้กับผู้บริหาร และผู้แทนสถานศึกษาเอกชนในระบบ จำนวน 31 แห่ง เพื่อร่วมเป็นพลังประชาธิปไตย กำหนดอนาคตประเทศไทย และร่วมรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชน

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

แนวปฏิบัติในช่วง 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งฯ

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท และบรรยายพิเศษเรื่อง "การส่งเสริมกิจกรรมสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย" ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรีทุกแห่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี และ ดร.ทนง ทองภูเบศร์ อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ของนักศึกษาปริญญาโท ที่มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

การนำเสนอผลงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE

ประกาศ เจตจำนง องค์กรสุจริต โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยื

"สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF" อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยองค์ความรู้ทักษะสมอง EF (Executive Functions) "

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมการจัดทำแผนระดับตำบล และการเตรียมการฝึกซ้อมแผน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนประเด็นความมั่นคง

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

22 มีนาคม 2566 คณะผู้ทรงวุฒิติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียน โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกรับบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีเปิดการในงาน "SURIYAWONGSE OPEN HOUSE 2023" โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผนงานตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างการรับรู้สู่วิถีนวัตกร"ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖

กิจกรรมทางศาสนา "งานวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.2566"

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖

งานนมัสการพระมหาธาตุ ประจำปี ปีที่ ๑๖ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นิเทศ ติดตามกำจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ประชุมชี้แจงการบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระยะที่ 2 โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมชายงามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติรับฟังและให้การสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การฝึกความพร้อมแผนรับมือเหตุกราดยิง และอุบัติเหตุหมู่ของจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ดำเนินการส่งกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี ในเทศกาลวันวาเลนไทน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี

ประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมการสร้างการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการศึกษา สู่การปฏิบัติ

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of education center:MOC)

ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565

ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

ประชุมกับคณะกรรมาธิการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง

เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

รับมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566

การแถลงความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๙๙ คน โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ศธจ.ราชบุรีร่วมส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ “นวัตกรต้นแบบ”