วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

มหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี”

พิธีเปิดงานหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 2566

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

เปิดภาคเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรี โดย นายภิรมย์ สมร่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในรายวิชาเพิ่มเติม

มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.รบ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

งานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในระดับ AA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสเลี้ยงส่งบุคลากร จำนวน 2 ราย

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ งานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕๒)

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี สมัครเข้ารับการพัฒนา #หลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง และ #หลักสูตรครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงิน

งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 48 ของโรงเรียนในเครือ ดรุณาราชบุรี

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ร่วมรายการวิทยุ รายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพฟร.)

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูผลงานดีเด่น (Best Ouality)

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Education Excellence Symposium 2023)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

การคัดเลือกผลงานใน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมมอบวีลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

งานเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา (IFTE) 2566

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การประชุมเวที Zero Crisis ลดเด็กเสี่ยงหลุดเป็นศูนย์ : ออกแบบกลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันกวีสี่แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์ ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Zero Dropout)

ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 3 ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 51)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2566

การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี

งาน นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 15 (RUN FOR NRV # 15)

การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี (สมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาของหน่วยงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุม ก.ท.จ.ราชบุรี ครั้งที่ 6/2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาส พระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาส พระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณำยก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 136)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ร่วมตอนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และยอดเพชร ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

แนวปฏิบัติในช่วง 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งฯ

"การส่งเสริมกิจกรรมสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย" ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรีทุกแห่ง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี และ ดร.ทนง ทองภูเบศร์ อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

การนำเสนอผลงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE

ประกาศ เจตจำนง องค์กรสุจริต โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยื

"สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF" อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยองค์ความรู้ทักษะสมอง EF (Executive Functions) "

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมการจัดทำแผนระดับตำบล และการเตรียมการฝึกซ้อมแผน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนประเด็นความมั่นคง

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

22 มีนาคม 2566 คณะผู้ทรงวุฒิติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียน โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกรับบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีเปิดการในงาน "SURIYAWONGSE OPEN HOUSE 2023" โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผนงานตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างการรับรู้สู่วิถีนวัตกร"ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖

กิจกรรมทางศาสนา "งานวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.2566"

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565