วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนารีวุฒิ

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนารีวิทยา

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุริยวงศ์

ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต (MOE Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุม แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา และร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ขอเชิญสแกน ดาวน์โหลด หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว

เวทีเสวนา “การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท้องถิ่น ทุกองค์กรในการร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี”

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566

เสวนาพหุภาคี จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เวทีเสวนาพหุภาค จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

มหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี”

พิธีเปิดงานหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 2566

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

เปิดภาคเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรี โดย นายภิรมย์ สมร่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในรายวิชาเพิ่มเติม

มอบรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.รบ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

งานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค" จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในระดับ AA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสเลี้ยงส่งบุคลากร จำนวน 2 ราย

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ งานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕๒)

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี สมัครเข้ารับการพัฒนา #หลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง และ #หลักสูตรครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงิน

งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 48 ของโรงเรียนในเครือ ดรุณาราชบุรี

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ร่วมรายการวิทยุ รายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพฟร.)

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูผลงานดีเด่น (Best Ouality)

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Education Excellence Symposium 2023)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

การคัดเลือกผลงานใน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมมอบวีลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

งานเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา (IFTE) 2566

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การประชุมเวที Zero Crisis ลดเด็กเสี่ยงหลุดเป็นศูนย์ : ออกแบบกลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันกวีสี่แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์ ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Zero Dropout)

ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 3 ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 51)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2566

การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี

งาน นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 15 (RUN FOR NRV # 15)

การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี (สมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาของหน่วยงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุม ก.ท.จ.ราชบุรี ครั้งที่ 6/2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาส พระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาส พระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณำยก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 136)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ร่วมตอนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และยอดเพชร ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

แนวปฏิบัติในช่วง 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งฯ

"การส่งเสริมกิจกรรมสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย" ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรีทุกแห่ง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี และ ดร.ทนง ทองภูเบศร์ อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566