วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

การประชุมเวที Zero Crisis ลดเด็กเสี่ยงหลุดเป็นศูนย์ : ออกแบบกลไกการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤติทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันกวีสี่แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์ ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Zero Dropout)

ประชุมติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าราชบุรี 3 ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 51)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2566

การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี

งาน นารีฯ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 15 (RUN FOR NRV # 15)

การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี (สมัชชาการศึกษาจังหวัดราชบุรี)