วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ปี 2565

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนาธรรมในประเทศไทย พ.ศ.2566 – 2570

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 51/2564

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 9/2564

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 3

ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯให้แก่ผู้บริหารและครูเอกชน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 50/2564

อบรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทันพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้เปลี่ยน ตำแหน่ง ย้ายหรือโอน ข้าราชการฯ

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและร่างสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2564

การประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2564

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตามแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดประเทศ และการรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตามแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดประเทศ และการรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ประจำปีงบประมาณ 2565

เข้าตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ฉีดวัคซีน Covid-19

ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 48/2564

ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดโชติการาม ในช่วงวันแรกของเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ปีการศึกษา 2 / 2564

พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 2564