วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรม “ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด ”

การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2565 (ภาคกลาง)

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน”

ประชาสัมพันธ์ “สานฝัน ส่งความสุขเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง” และค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication Day Camp)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2565 จังหวัดราชบุรี

(MOU) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระดับจังหวัด)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดราชบุรี

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (เข็มรางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

การประชุมเชิงปกิบัติการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและนวัตกรรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

การดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE