วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นิเทศ ติดตามกำจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ประชุมชี้แจงการบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระยะที่ 2 โรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.สมชายงามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติรับฟังและให้การสนับสนุนข้อมูล การประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนอุดมวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

การฝึกความพร้อมแผนรับมือเหตุกราดยิง และอุบัติเหตุหมู่ของจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ดำเนินการส่งกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี ในเทศกาลวันวาเลนไทน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี

ประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์สอบย่อย

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมการสร้างการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการศึกษา สู่การปฏิบัติ

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of education center:MOC)

ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดใหญ่) ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565

ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

ประชุมกับคณะกรรมาธิการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบกลไกการบริหารและจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง

เตรียมพร้อมก่อนสอบ O-NET