วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตรวจเยี่ยมการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ( Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ 2564)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด

ตรวจเยี่ยมการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2564

ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ NT)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประชุมคณะกรรมการและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สอบ NT)

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานช่างระดับภาคกลาง ครั้งที่ 28

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประชุมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ( ว 21 )

พิธีจบหลักสูตร รุ่น 131 ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสุริยวงศ์ราชบุรี

โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประชุมการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ( ว 21 )

การตรวจ-รับกล่องข้อสอบ และกระดาษคำตอบพร้อมเอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

พิธีจบหลักสูตร รุ่น 131 ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสุริยวงศ์ราชบุรี

โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงาน และให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดราชบุรี

ตรวจรับข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2564

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

มอบรางวัลลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563


นางจงกลนี โชคถาวร และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำศูนย์สอบย่อยโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อนำผลไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน และสร้างหลักประกันว่าผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวีดราชบุรี

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ต้อนรับการลงพื้นที่ของ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการ 2564

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

อบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณา บำเหน็จความชอบ กรณีพิเศษ

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ การจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563