วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕๒)

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี สมัครเข้ารับการพัฒนา #หลักสูตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง และ #หลักสูตรครูไทยยุคใหม่เข้าใจการเงิน

งานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 48 ของโรงเรียนในเครือ ดรุณาราชบุรี

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ร่วมรายการวิทยุ รายการก้าวไปกับการศึกษาไทย

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพฟร.)

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูผลงานดีเด่น (Best Ouality)

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Education Excellence Symposium 2023)