วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดราชบุรี

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 5/2565

การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Thai Education) IFTE

การแสดงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

งานเสวนาการขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เตรียมความพร้อม งานเสวนาการขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประกวด คลิปวิดีในหัวข้อ “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน”

การบรรจุและแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) ครั้งที่3/2565 (ครั้งที่ 18)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 9/2565

ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

กิจกรรมรณรงค์โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565

เข้าพบ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ. ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประชุมการอบรม "เทคนิคการสร้าง Video Content" การจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

ประชุม “เสวนาวิชาการการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี”

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒0 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕


งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงานโครงการ TO BE NUBMER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒0 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication Day Camp)

กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “สานฝันส่งความสุขเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง”