วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2565

กิจกรรมส่งเสริมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (100 ปี ยุวกาชาด)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี) ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565 (Conference)

ประชุมพิจารณาการขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมความพร้อมในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 3/2565

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

ร่วมต้อนรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565

รายงานตัวรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565

เตรียมความพร้อมการตรวจราชการโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครอบรอบ 130 ปี

สอบภาค ค (สัมภาษณ์)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชุมชี้แจงการตรวจราชการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล และจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินผลตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2565

ประชุมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" พ.ศ.2567