วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการ การอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสสู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต โดยมีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 31 แห่ง ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบนโยบายขับเคลื่อการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ให้กับผู้บริหาร และผู้แทนสถานศึกษาเอกชนในระบบ จำนวน 31 แห่ง เพื่อร่วมเป็นพลังประชาธิปไตย กำหนดอนาคตประเทศไทย และร่วมรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชน