วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยื

"สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF" อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยองค์ความรู้ทักษะสมอง EF (Executive Functions) "

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖