post:

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการ ระดับสนามสอบO-NET ปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

"Hokheng School Open House 2020"

"ถนนงาน ลานอาชีพ"

วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนวัดขนอน

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ นายพีระ รัตนวิจิตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3  โรงเรียนวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ   เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์