post:

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับรายงานตัวผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา นายวุฒิชัย วิทยาคม ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัด แสดงความยินดี และให้แนวคิด ข้อคิด การเป็นผู้บริหารที่ดี พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 

การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ TFE (Teams For Education)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้"โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด โดยมี ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ นางการญ์พิชชา กชกานน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี