post:

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขึ้นบัญชี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1/2563

การคัดเลือกผลงาน รูปแบบ/แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา TFE (Teams For Education)

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID - 19


งานสืบสานวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบัว ณ.วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ