วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2566 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2566 จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลงนามถวายพระพร วันฉัตรมงคล 2567

 

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

วันฉัตรมงคล จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความศรัทธา ที่ประชาชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งหล่อหลอมให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าสู่ความรุ่งเรือง

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

"รวมพลังทำดีเพื่อในหลวง" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2567 (ประจำเดือนเมษายน)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี น้อมแสดงความจงรักภักดี รวมพลังถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“เทศกาลตรุษจีน ราชบุรี ดินแดนมังกร ร่ำรวย เสริมบารมี ปีมังกรทอง”

“เทศกาลตรุษจีน ราชบุรี ดินแดนมังกร ร่ำรวย เสริมบารมี ปีมังกรทอง” ประจำปี 2567

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

ประชุมรับการตรวจเยี่ยม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

โครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"

ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

ประชุมการจัดงาน “ทำบุญเมืองราชบุรี”

การทดสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567 ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและสันทนาการ และฝ่ายพิธีการและการแสดง ครั้งที่ 1/2567