วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้รูปแบบ ราชบุรีโมเดล “RATCHARBURI MODEL” ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดสัมฤทธิผลที่มีคุณภาพสูงสุดตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Download เอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น: