วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 28/2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ครั้งที่ 6/2564

ประชุม เพื่อเสนอรายชื่อประธานและรองประธาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 5/2564

ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 27/2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.)

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 26/2564

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สมัครทางระบบออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 24/2564

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบบ ZOOM เรื่อง “แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)”