วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสามารถร่วมลงนามได้ที่ คลิก !! ลงนามถวายพระพร หรือที่  https://forms.gle/DwV1vGuW9XjepCTA9

ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ และโอนย้ายตำแหน่ง

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ “Active Learning”

ประชุมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมการขับเคลื่อน และติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 15/2565

ประชุมผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงในสถานศึกษา

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุม “บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี”

การคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

อบรมสัมมนาอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฯ ภายใต้โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จ.รบ.) ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับสำคัญรายชื่อโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 2)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565

การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 5/2565

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะทำงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 ถึง พ.ศ.2566) ของพนักงานเทศบาล

"การสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2565"

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 13/2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 4/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2565

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ร่วมต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ130ปี

การอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสสู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

สังเกตการณ์ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565