วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564

งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

งานมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2564

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายหลวงบ้านไร่

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ศอ.ปส.จ.รบ.) ประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เตรียมความพร้อมการประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66/2565

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 2564

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2022

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ประชุมสร้างความรู้เข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประชุมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 ครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 15)

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 52/2564

การประกวด TO BE NUMBER ONE การประเมินพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับจังหวัด ปี 2565

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ

ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนาธรรมในประเทศไทย พ.ศ.2566 – 2570

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 51/2564

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 9/2564

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 3

ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42 และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯให้แก่ผู้บริหารและครูเอกชน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

การประชุมนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 50/2564

อบรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทันพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้เปลี่ยน ตำแหน่ง ย้ายหรือโอน ข้าราชการฯ

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและร่างสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2564

การประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2564

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตามแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดประเทศ และการรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตามแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดประเทศ และการรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ประจำปีงบประมาณ 2565

เข้าตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ฉีดวัคซีน Covid-19

ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 48/2564

ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 6/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดโชติการาม ในช่วงวันแรกของเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-Site ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ปีการศึกษา 2 / 2564

พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่3/2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ระกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและจัดทำข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนในจังหวัดราชบุรี ครั้งที่2/2564

งานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.ราชบุรี

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

กิจกรรมประดับธงชาติไทย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมการประเมินวิสัยทัศน์พนักงานเทศบาลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ครั้งที่ 3/2564

ประชุมการจัดทำแผนที่นำทาง (Road map) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 7/2564

โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี

โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ

โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 3 ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 42)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี

ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. (กิจกรรมมหกรรมวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564)

ลงพื้นที่การติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 จังหวัดราชบุรี

ประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การอบรมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมบันทึกถ้อยคำการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

รับฟังการบรรยายทางไกลหัวข้อ “ความเป็นครู” โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 28/2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ครั้งที่ 6/2564

ประชุม เพื่อเสนอรายชื่อประธานและรองประธาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

กำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 5/2564

ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 27/2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.)

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 26/2564

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สมัครทางระบบออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 24/2564

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบบ ZOOM เรื่อง “แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)”

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประชุมรายงานการสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - 19

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี(อกศจ.) ครั้งที่ 4 /2564

การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และการทดลองเข้าใช้งานระบบ esar”

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 19/2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปี 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 18/2564

BEST PRACTICE ของครูผู้สอนโรงเรียนแย้มวิทยาการ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 17/2564

ตรวจติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด

ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ตร