วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยร่วมกับทีมเลขานุการ 4 ฝ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตรวจเยี่ยม ติดตาม การจัดการเรียนการสอนฯ

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 2/2564

ร่วมเป็นเกียรติการรับมอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เรื่อง “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

ติดตาม การดำเนินงานของ โรงเรียนในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดราชบุรี(ก.บ.จ.รบ.)ครั้งที่1/2564

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19

ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2564

ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (COVID-19)

ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1/2564

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียนช่วงสถานการณ์COVID-19 (ร.ร. เบญจมราชูทิศ - ร.ร ดรุณาราชบุรี)

ปฏิบัติการเฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา