วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สังสรรค์ส่งท้าย ปี 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 13/2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา รุ่นที่ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมายนักเรียนจำนวน 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา รุ่นที่ 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมายนักเรียนจำนวน 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน