วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประชุมการชี้แจงการตรวจราชการ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2565

ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

ประชุมของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

ประชุมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน ในจังหวัดราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดี นางณัฐวิสาข์ ดีเสมอ

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

แสดงความยินดี นางณัฐวิสาข์ ดีเสมอ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ศอ.ปส.จ.รบ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

งานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

การสัมภาษณ์ นักเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564

การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564

เยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564

ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)ฯ

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมิน

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และรองผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

ร่วมประชุมโครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

ประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยน ตำแหน่ง ย้าย หรือโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

คัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2565