วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาของหน่วยงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย (MOVE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ สมรรถนะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุม ก.ท.จ.ราชบุรี ครั้งที่ 6/2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาส พระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาส พระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณำยก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 136)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566

การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ร่วมตอนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และยอดเพชร ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมจัดทำข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี