วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

การนำเสนอผลงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE

ประกาศ เจตจำนง องค์กรสุจริต โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การนิเทศรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อความยั่งยื

"สร้างเด็กภูมิดีด้วย EF" อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยองค์ความรู้ทักษะสมอง EF (Executive Functions) "

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ประชุมการจัดทำแผนระดับตำบล และการเตรียมการฝึกซ้อมแผน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนประเด็นความมั่นคง

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

22 มีนาคม 2566 คณะผู้ทรงวุฒิติดตามความก้าวหน้าและประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียน โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกรับบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีเปิดการในงาน "SURIYAWONGSE OPEN HOUSE 2023" โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผนงานตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างการรับรู้สู่วิถีนวัตกร"ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี 2566 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖

กิจกรรมทางศาสนา "งานวันมาฆบูชา ปี พ.ศ.2566"

การดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการการคัดกรองสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ราย นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๖

งานนมัสการพระมหาธาตุ ประจำปี ปีที่ ๑๖ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖