วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563

ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)

กศจ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยื่นเอกสารประเมินเพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 6/2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยง (กรณีเฮโรอีน) ในพื้นที่ ปปส.ภ.7 รุ่นที่ 2

ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คุรุสดุดี ประจำปี 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบสัมภาษณ์ ภาค ค

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบข้อเขียน ภาค ก

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การประชุมคุ้มครองเด็กและพัฒนาอาชีพฯ

บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประเด็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน