วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เวทีเสวนาพหุภาค จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี

ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

มหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

“การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี”

พิธีเปิดงานหกรรมวิชาการสถานศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 2566

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖

เปิดภาคเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา2566