วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประชุม การร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565