วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ.ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และรับเกียรติบัตรเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและรายงานปัญหาอุปสรรคด้านทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีความต้องการ ให้มีการแก้ไข อย่างเร่งด่วน ภาพกิจกรรม

พิธี จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็น ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธี จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 110 คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 57 คน ในการนี้ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับรายงานตัวผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา นายวุฒิชัย วิทยาคม ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัด แสดงความยินดี และให้แนวคิด ข้อคิด การเป็นผู้บริหารที่ดี พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 

การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ TFE (Teams For Education)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้"โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด โดยมี ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ นางการญ์พิชชา กชกานน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี

การประชุมกลั่นกรองเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูล การประชุมกลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560