วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

สำนักงานศึกษาธิการตังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาเอกชน จังหวัดราชบุรี โดยนางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้กล่าวรายงานต่อ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในการนี้ท่านศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนายคมกฤษณ์ สุขวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ชี้แจงแนวทางการจัดการประเมินและการบริหารจัดการสอบระดับสนามคุณภาพผู้ผู้เรียน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจํอ

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานมหกรรมวิชาการ Thepin Open House 2019

To Be Number One ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่10 ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุม การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

พิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (To Be Number One Idol) ระดับจังหวัด นางทองเจือ เอี่ยมนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One อาคาร 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการประกวด TO BE IDOL 1. นายภูษิต ชนาธรธีรเดช โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 2. นายวิศิษฐ์ คุ้มนาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 3. นายธนากร ผลอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 4. นายชยาวัฒน์ ภู่ฮะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปานฟ้า ต้นสมบูรณ์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2. นางสาวณิชชารีย์ จันทร์ทองอินทร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 3.นางสาวนิภาพร สังข์วงษ์ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 4. นางสาวสุนิสา คล้ายลี วิทยาลัยเทคนิค ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (RT/2562)

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์  รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (ประธานเปิดการประชุม) และข้าราชการบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางเชาวนีย์ สายสุดใจ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานเรื่อง แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT/2562) วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563