วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4 จังหวัดราชบุรี บรรยากาศการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศธจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์ 2562 ) ผู้ประชุม ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเรียงลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย รายละเอียดประกาศ ตาม link นี้ >> https://drive.google.com/…/1lkR2webeTrlDAd0VOhWnUKyzH…/view…

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562

ประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา