วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

การถ่ายทอดสดการประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียน


นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ราชบุรีและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ". โดยมี นายยรรยง เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9:30-11:30 น. โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 25 มกราคม 2561 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และมอบนโยบายที่สำคัญจากจังหวัดราชบุรี 

พิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองจังหวัดราชบุรี

คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดเช่ารถยนต์ (รถตู้)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดเช่าตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารเช่าด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ เพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ผลการประเมินวิทยฐานะ แต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู และขออนุมัติ ขอใช้ตำแหน่งว่างสายงานสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประเมิน ประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน 2561

กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2561

กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย ดร.พรพิมล ประสงค์พร และคณะ

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ยินดีต้อนรับ ศธจ ระนอง ในการศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับ นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนองและคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๔ โดยการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

งานวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดยออกบู้ทจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี อาทิเกมปากระป๋อง เหยียบลูกโป่ง ตักไข่ทองคำ และเต้นตามจังหวะเพลง โดยบุคลากรใส่ชุดมาสคอตสร้างสีสรรร ความบันเทิงกับเด็ก ๆ โดยผวจ.ราชบุรี รองผวจ.ราชบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรีเยี่ยมชมให้กำลังใจ ข้าราชการและบุคลากรทาง การศึกษา เด็กมีทักษะ ความรู้ สุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุขสนุกสนาน ได้รับของขวัญของรางวัล มากมาย ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

รายงานตัวครูผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และนักศึกษาทุนโครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8