วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดราชบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)

แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

การประชุมขยายผลหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง

อบรมหลักสูตรการสร้าง HAPPY MONEY พี่เลี้ยงการเงิน

การอบรมหลักสูตร การสร้าง Happy money (บ่าย)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 20/2565

ประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ.

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 4/2565

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (ระดับจังหวัด)

ประชุมการกำหนดกรอบดัชนี และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับภาค

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพีธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศธจ.รบ. ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพีธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รอง รมต.ศธ.(ประธาน) เพื่อ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น หลักสูตรการศึกษาประถมวัย จำนวน 3 รุ่น โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ในการผลิตครูระบบปิด คือการเลือกนักเรียนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู แต่มีฐานะยากจน มีผลการเรียนในระดับปานกลาง และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยผ่านกระบวนการการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมหารือมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประเมินและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 39)

ประชุมทีมบริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน “ราชบุรี เมืองรู้เท่าทันสื่อ”

โครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ"

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ"

ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ของโครงการที่โดดเด่น ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

“พัฒนาการเขียนผลงานและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย”ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย 3/2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 3) จำนวน 6 วิชาเอก จำนวนตำแหน่งว่าง 21 อัตรา เมื่อ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี