วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการ การอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสสู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต โดยมีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 31 แห่ง ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบนโยบายขับเคลื่อการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ให้กับผู้บริหาร และผู้แทนสถานศึกษาเอกชนในระบบ จำนวน 31 แห่ง เพื่อร่วมเป็นพลังประชาธิปไตย กำหนดอนาคตประเทศไทย และร่วมรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชน

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

แนวปฏิบัติในช่วง 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งฯ

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท และบรรยายพิเศษเรื่อง "การส่งเสริมกิจกรรมสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย" ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรีทุกแห่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี และ ดร.ทนง ทองภูเบศร์ อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ของนักศึกษาปริญญาโท ที่มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566