วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และนักศึกษาทุนโครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง Download โครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

การรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมหลวงคณารักษ์นิคม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ดูภาพกิจกรรมที่ https://drive.google.com/open…

Happy New Year 2018

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศธจ.ราชบุรี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4


วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการประชุม มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น มาประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น   ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 มาประกาศขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 8 ราย โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด ประกาศขึ้นบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ(แก้ไข)

(แก้ไขโรงเรียน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 Download ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครตามแบบที่กำหนด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ https://rbprovincial.blogspot.com และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ – วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์


วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download ประกาศรับสมัครคัดเลือก สควค.

การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download ประกาศรับสมัครคัดเลือก ทุนภาษาต่างประเทศที่สอง


การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2560

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2560 วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ


ประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาเช่า 5 ปี ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ 1,485,000.00 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ ศธจ.ราชบุรี

โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน”

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับ คณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยานใน โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลนให้กับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายไพรัตน์ พวงเพชร รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบจักรยานให้นักเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 100 คัน เพื่อให้นักเรียนที่อยู่บ้านไกลได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานวิชาการ ` ส่งเสริมความพอเพียง เคียงคู่การเรียนรู้ พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 '

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เปิดงานวิชาการ ` ส่งเสริมความพอเพียง เคียงคู่การเรียนรู้ พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ' โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 'สามัคคีคุณูปถัมป์' อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันคริสมาส

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ซีสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้นำคณะครูและนักเรียน มาอวยพรคณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันคริสมาส ชึ่งเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง วันประสูติของพระเยซูและเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อโลก


วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ นักศึกษา กศน.

นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผอ.สนง.กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ นักศึกษา กศน. และบูรณาการในรูปแบบ สะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ครูผู้สอน สามารถวิเคราะห์ นักศึกษา กศน. และบูรณาการในรูปแบบ สะเต็มศึกษา โดย ดร.ภาศพงศ์ ผิวพอใช้ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากร ภาพกิจกรรม

คู่มือ การสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้านตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 บุคลากรในอาคารเฉลิยมพระเกียรติ ทุกหน่วยงานร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ภาพกิจกรรม

สนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ภาค ค ความเมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 


วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 09.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1  วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อวางแผนยกระดับ และ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET , NT )”   ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติทางถนน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา14.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีที่ประสบอุบัติทางถนน ซึ่งเสียชีวิต 1ราย ณ บ้านพักตำบลสวนป่าน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนอีก2รายที่บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุดังกล่าว ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยูและอีกรายพักในห้องผู้ป่วยรวม

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผลการประเมินในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งครูผู้ช่วยและขออนุมัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขนได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯลฯ

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบ E-Office

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบ E-Office ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าที่ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีวามรู้ ความเข้าใจและพัฒนางานด้าน E-Office และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ครั้งนี้ ครูเจ้าที่หน่วยงานการศึกษาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แลจุดเน้นกระทรวงศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะวิทยากร นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภาพกิจกรรม


วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 คณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ เป็นวันพ่อแห่งชาติ  ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผวจ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 Download เอกสาร

โครงการ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง “

โครงการ “ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง “ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เกิดความยั่งยืน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาภาค 4

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ เป็นประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูช่วย ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จำนวน 17 ราย