วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

ประชุมทีมเลขานุการร่วม (4 กระทรวง) ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี (ก.อบต.จังหวัดราชบุรี)

ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1

โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการและเว็บไซต์องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี

ร่วมพิธีอัญเชิญ และเฉลิมฉลอง สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประชุมหารือความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินฯสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่)

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับเทศบาล ประจำปี 2565

ร่วมงานพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีมอบแว่นสายตานักเรียน โครงการเด็กไทยสายตาดี วิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า

ประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 54/2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี

ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการนำเสนอนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมทีมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 10/2564

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564