วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 /2562

โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562

ประชุม คณะกรรมการการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64/2563

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โรงเรียนอุดมวิทยา

ประชุมโครงการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562

อวยพร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ประชุมและวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทำบุญสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี

Merry X’mas(โรงเรียนดรุณาราชบุรี)

ร่วมรับชมพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

การบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค

“SW Academic Day 2019 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล สุริยวงศ์ก้าวหน้า”

Private Education EXPO Ratchaburi for Development of Thai Education

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

เยี่ยมสนามสอบธรรมะศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่1/2562