วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ศธจ ราชบุรี แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทย โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ.2562 ณ.หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ประชุม อกศจ รบ 4/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมิน การเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู และข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ. ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2562 นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวนการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยควรตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงเสียสละ ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูแม้ในยามที่ทรงประชวรหนัก ก็ยังไม่ห่วงพระวรกายยังคงทำหน้าที่ของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ยอมให้ศัตรูมารุกรานบ้านเมือง จนกระทั่งสวรรคตในสนามรบ จึงได้ทำให้เหล่าทวยราษฎร์ต่างเทิดทูนถึงพระหากรุณาธิคุณ เราชาวไทยควรรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ภาคกลาง)

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ภาคกลาง) เรื่อง งานตามภารกิจคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ.โรงแรมเอเชียห้องเพชรนภา1 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณา

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนอนุบาลปากท่อ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง โรงเรียนวัดแก้วฟ้า โรงเรียนบ้านพุลุ้ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือ” ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

ประชุมการปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ


วันที่ 18 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมการปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในการนี้นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดราชบุรี และปิดศูนย์ฯ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี


โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส


นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกล่นในรูปแบบที่เหมาะสม วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ซีแอนด์ซี จังหวัดราชบุรี


เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 13,15 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย วามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน บูรณาการร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ อำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดี Cheer-leading team (ทีมบันได)

วันที่ 17 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดี Cheer-leading team (ทีมบันได) โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมแข่งขันรายการ “2019 ICU World Junior Cheer-leading Championships” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 Orlando, Florida, USA

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562

เทศกาลวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานต่างๆใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์) ระดับ ปวชและระดับ ปวส.(วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ) ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ.หอประชุม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
ภาพกิจกรรม

พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

ร่วมทำพิธีอัญเชิญขันน้ำสาคร วัดมหาธาตุวรวิหาร

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมทำพิธีอัญเชิญขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ ไปเก็บรักษาไว้ ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก

วันจักรี 6 เมษายน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งราชวงศ์จักรีที่ทรงครองราชสมบัติในปี 1782 ทั้งยังเป็นวันระลึกถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ในการนี้   ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน เขาแก่นจันทร์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน. และประกันคุณภาพการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน. และประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ.หอประชุม St. Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2562


ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ 2562 ในการนี้ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 เข้าตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562


วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมพิธีงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ที่เป็นศาลหลักเมืองที่เดียวที่ตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร และมีประวัติอันยาวนาน พร้อมได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง นำมาให้ประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้กราบไหว้บูชา


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ลด หยุด ปลอดภัย ขับขี่รถช่วงฤดูร้อน

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯโรงเรียน เอกชนจังหวัดราชบุรี